Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een term die je wellicht zowel privé als zakelijk tegenkomt. Maar wat betekent inkomstenbelasting nu voor jou en hoe moet je hiermee omgaan? In dit artikel zullen we hierop ingaan.

Kort samengevat is inkomstenbelasting belasting die geheven wordt over het inkomen van [simple_tooltip content=’Een natuurlijk persoon is een mens of een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid. Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn: Eenmanszaak, Vennootschap onder firma (VOF), Commanditaire vennootschap (CV) en Maatschap.’]natuurlijke personen[/simple_tooltip]. Deze belasting wordt op verschillende manieren geheven. Bij iemand die in loondienst zit wordt deze belasting als voorbelasting door de werkgever ingehouden op het loon van de persoon, maar wanneer iemand echter actief is als eigenaar van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is de winst van de onderneming het loon van de eigenaar. Omdat deze vooraf niet vast te stellen is, wordt de belasting hierover eens per jaar berekend en afgedragen. Tot slot is er nog de situatie wanneer iemand Directeur Groot Aandeelhouder is (DGA) bij een onderneming [simple_tooltip content=’Besloten vennootschap (B.V.), Naamloze vennootschap (N.V.), Stichting, Vereniging, Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.’]met rechtspersoonlijkheid.[/simple_tooltip] Hieronder zullen een uitgebreide toelichting geven op de verschillende situaties.

Inkomstenbelasting als werknemer in loondienst

Wanneer je in loondienst werkt is je werkgever verplicht om inkomstenbelasting namens jou af te dragen. Dit gebeurt via de loonheffing die ingehouden wordt op jouw brutosalaris. Het bedrag wat je uitgekeerd krijgt na de inhouding van de loonheffingen is je nettoloon wat je vrij kunt besteden, zonder dat je hier nog inkomstenbelasting over hoeft af te dragen.

Moet ik als werknemer in loondienst ook aangifte doen voor inkomstenbelasting?

Het kan nooit kwaad om je aangifte inkomstenbelasting te doen aangezien er altijd kans is dat je geld terugkrijgt. Maar wanneer je alleen inkomsten uit loondienst geniet, geen koophuis bezit en geen recht hebt op één of verschillende aftrekposten van de Belastingdienst, dan is de kans groot dat de aangifte voor inkomstenbelasting tegenwoordig al direct correct voor je is ingevuld. Je zult hier dan veelal geen geld uit ontvangen of moeten betalen.

Echter, wanneer je wel recht hebt op aftrekposten of meerdere bronnen van inkomsten hebt – zoals meerdere banen in loondienst of je hebt naast je werk in loondienst ook nog een bedrijf – is het mogelijk dat je te veel of te weinig inkomstenbelasting betaald. Hierdoor doe je er verstandig aan om de jaarlijkse aangifte voor inkomstenbelasting te doen. Het is namelijk goed mogelijk dat je geld terugkrijgt van de Belastingdienst omdat je te veel hebt betaald doordat er bepaalde aftrekposten niet zijn meegenomen of de loonheffingskorting niet goed is toegepast.

Wat nu als uit de aangifte blijkt dat ik extra geld moet betalen voor inkomstenbelasting?

Dan is er altijd de optie om de aangifte niet in te dienen, waardoor hij niet bekrachtigd wordt. Helaas komt de Belastingdienst daar op termijn wel op terug omdat je nog iets te betalen hebt.

Ik vind de aangifte inkomstenbelasting lastig want ik ken de regels niet

Dan is het verstandig om iemand in te schakelen die dit wel kent. Er zijn verschillende finance professionals die gespecialiseerd zijn in de administratie en belastingaangiften van particulieren. Vaak kan een dergelijke professional tegen een betaalbaar tarief de aangifte voor je doen of je voorzien van advies bij je aangifte.

Inkomstenbelasting als ondernemer

Als ondernemer is het verstandig om bewust te zijn van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst verwacht dit ook van je. De Belastingdienst houdt iedereen persoonlijk verantwoordelijk voor het afdragen van het juiste bedrag aan inkomstenbelasting. Ondernemers dienen namelijk zelf op de hoogte te zijn van de regels die van toepassing zijn om een correcte aangifte te kunnen doen. Ook wordt er van ondernemers verwacht dat zij zorgen dat ze over voldoende liquide beschikken om op het moment van aangifte het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting te kunnen voldoen.

De manier waarop dit gaat verschilt wel per ondernemer. Zo is er voornamelijk verschil of iemand een bedrijf bezit zonder rechtspersoonlijkheid of eigenaar is van een bedrijf met rechtspersoonlijkheid. Dit zullen we in het onderstaande stuk toelichten.

Inkomstenbelasting voor een ondernemer die een bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid bezit

Wanneer je eigenaar bent van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak of VOF, is het extra belangrijk om goed bewust te zijn van inkomstenbelasting. Het is namelijk zo dat het vermogen van de onderneming tevens jouw vermogen is.

Dit betekent voor de belasting dat gemaakte winst wordt gezien als inkomen van de ondernemer waar inkomstenbelasting over moet worden geheven. Echter gebeurt dit niet via de maandelijkse afdracht van loonheffing zoals bij een werknemer in loondienst, of DGA in dienst van zijn eigen onderneming. Dit moet jaarlijks worden bepaald en afgehandeld via de aangifte inkomstenbelasting.

Dit betekent voor jou als ondernemer dat je moet zorgen dat je over genoeg geld beschikt bij de aangifte inkomstenbelasting om de belasting over jouw inkomsten van het gehele jaar af te dragen. De aangifte inkomstenbelasting moet jaarlijks rond april gedaan worden.

Als je van tevoren wilt inschatten hoeveel inkomstenbelasting je moet afdragen is het belangrijk om een goede administratie bij te houden die je actueel inzicht geeft over de financiële ontwikkelingen binnen jouw bedrijf. Door een combinatie van een actuele informatie, financiële planning en benodigde kennis van regels is het mogelijk om tussentijds een accurate schatting te maken van de af te dragen inkomstenbelasting. Een bijkomend voordeel van deze financiële planning is dat je hiermee de ruimte creëert om jouw bedrijf op tijd financieel aan te sturen waar dit wenselijk en mogelijk is.

Hoe maak ik een inschatting van mijn inkomstenbelasting en stuur ik mijn bedrijf hier op aan?

We zullen hier een aantal stappen beschrijven die je kunt aanhouden om tot een juiste inschatting van jouw inkomstenbelasting te komen:

 1. Zorg dat je administratie overzichtelijk is ingericht en hou hierbij rekening met de regels van de Belastingdienst.
 2. Zorg dat je administratie juist is of juist wordt ingevoerd.
 3. Zorg dat de administratie actueel en correct is.
 4. Bekijk het huidige resultaat en vergelijk dit wanneer mogelijk met voorgaande jaren en bekijk of hier een patroon in zit.
 5. Maak op basis van deze analyse een inschatting wat de rest van het jaar jouw onderneming mogelijkerwijs gaat brengen en werk dit uit in cijfers.
 6. Zorg dat je de regels van de inkomstenbelasting kent en pas deze toe op jouw resultaat of te verwachten resultaat.
 7. Uit deze berekeningen kun je een schatting maken van de inkomstenbelasting.
 8. Vanuit deze positie kun je financieel aansturen waar mogelijk en wenselijk.

Het is begrijpelijk dat je als ondernemer vastloopt op één van deze punten of wellicht nog niet voldoende kennis heeft van de vele regels die voor jou van toepassing zijn. Als dat voor jou geld loont het waarschijnlijk om een goede boekhouder in te schakelen.

Een goede boekhouder is in staat je op verschillende manieren te helpen met deze vraagstelling:

 • Ontzorgen
  De professional neemt je het bovenstaande werk volledige uit handen en bedient je door de benodigde en gevraagde informatie aan je te presenteren met een daarbij behorend advies.
  Deze optie kost je het meeste geld omdat hier de meeste arbeid mee gemoeid is.
 • Ondersteunen
  Je doet het werk wat je zelf kunt zelf en de professional ondersteund je enkel op de punten waar je op vast loopt. Hierbij kun je denken aan het zelf maken facturen, eigen inkoopboekingen maken en eigen BTW aangifte doen waarbij de professional te bereiken is voor jouw vragen. Je kunt natuurlijk ook een deel zelf doen en een deel uitbesteden.
  Afhankelijk van de hoeveelheid werk dat je zelf doet zal deze optie minder kosten. De rekensom is vaak: hoe meer je zelf doet hoe minder je betaald.
 • Controleren
  Je voert het bovenstaande werk volledig zelf uit en laat dit controleren op fouten door de professional. Deze optie brengt de minste kosten met zich mee wanneer je de administratie grotendeels juist uitvoert, waardoor de controle niet veel arbeid in beslag neemt.
 • Opleiden
  Je huurt de professional in voor overdracht van de kennis die je benodigd hebt om het bovenstaande zelf correct te kunnen uitvoeren. Met deze optie zult je veelal terecht komen bij iemand met een hoog uurtarief, maar je hoeft slechts een beperkte tijd te huren om goed aan de slag te kunnen. Dit zal je moeten bekijken als een investering: de eerste keer kost het wat geld en vanaf dan is het slechts bijhouden.

 

Inkomstenbelasting voor een ondernemer die een bedrijf met rechtspersoonlijkheid bezit

Wanneer je als ondernemer eigenaar bent van een onderneming met rechtspersoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, naamloze vennootschap of een stichting, heb je op een andere manier te maken met inkomstenbelasting. Als DGA (Directeur groot aandeelhouder) ben je namelijk in dienst van je eigen onderneming waardoor je inkomstenbelasting (uit box 1) net als iedere andere werknemer van de onderneming betaald wordt middels de afdracht van loonheffing. Deze afrekening vindt maandelijks plaats bij de uitkering van het loon.

Dit betekent dat je niet jaarlijks hoeft af te rekenen over de winst die de onderneming heeft behaald zoals bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid. De onderneming op zichzelf betaald over de winst vennootschapsbelasting.

Wel is er nog een scenario mogelijk waarbij er naast het loon van de DGA ook een dividend uitkering (winst uitkering) plaatsvind. Hierover moet ook inkomstenbelasting worden betaald maar dan via “box 2”. Wanneer er dividend wordt uitgekeerd moet door de vennootschap die het dividend uitkeert dividendbelasting worden ingehouden die wordt afgedragen. Dit mag worden verrekend in de aangifte inkomstenbelasting van de DGA.
De DGA is verplicht om jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting doen. Wanneer er een dividenduitkering heeft plaatsgevonden moet de DGA deze meenemen in zijn aangifte in “box 2”. De DGA doet dan aangifte van zijn bruto dividendontvangst (dividend zonder aftrek van belasting) en verrekend de ingehouden dividendbelasting. Vaak zal hier een resterend bedrag te betalen of vorderen uitkomen.

Is het belangrijk om als DGA een inschatting te maken van het te betalen bedrag bij de aangifte inkomstenbelasting?

Ja, het is altijd verstandig om een inschatting te maken van het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting. Het is alleen wel zo dat de kans dat je moet afdragen als DGA het grootst is wanneer je dividend hebt ontvangen, aangezien je jouw inkomstenbelasting uit “box 1” al gedurende het jaar afdraagt via de inhouding van loonheffing op je salaris. Wanneer er uit jouw aangifte echter blijkt dat je nog inkomstenbelasting moet afdragen, moet je dit bedrag binnen de betaaltermijn van de Belastingdienst overmaken naar de Belastingdienst, ongeacht de hoogte van het bedrag. Het is dus verstandig om hier rekening mee te houden in je financiële planning.

Wanneer je een inschatting wilt doen van het af te dragen bedrag aan inkomstenbelasting is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de regels die voor jou van toepassing zijn. Hierbij zijn toepasbare aftrekposten en de tarieven voor de inkomstenbelasting en dividendbelasting belangrijk. Deze zijn terug te vinden op de website van de Belastingdienst maar je kunt ook een professional om advies vragen.

Wil je naast de financiële planning ook weten wat voor jou voordeliger is: het uitkeren van een hoger salaris aan jezelf of het uitkeren van dividend? Dan is het verstandig om samen met een boekhouder verschillende scenario’s door te rekenen.