Vennootschap onder firma

Wat is een vennootschap onder firma en wat betekent dit voor jou als ondernemer? In dit artikel wordt de vennootschap onder firma uitgebreid onder de loep genomen.

De volgende onderdelen worden in dit artikel uitgelicht:

 • De oprichting van een vennootschap onder firma;
 • Een vennootschapscontract en onderlinge afspraken;
 • De aansprakelijkheid binnen een vennootschap onder firma;
 • Belasting en de voor- en nadelen van een vennootschap onder firma.

Hoe richt ik een vennootschap onder firma op?

Een vennootschap onder firma (VOF) is een bedrijf dat wordt opgericht door meerdere ondernemers, met als doel het realiseren van maximale winst voor de eigenaren van de VOF. Bij een vennootschap onder firma brengen alle vennoten iets in. Dit kan arbeid, geld of overige middelen zijn. Voor de oprichting van een vennootschap onder firma kun je zelf een afspraak maken bij de Kamer van Koophandel om deze in te schrijven. Het is wel belangrijk dat zowel jij als de betrokken vennoten aanwezig zijn bij de inschrijving van de vennootschap onder firma.

Het is gebruikelijk dat de vennoten van een VOF onderling een vennootschapscontract opstellen waarin alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Echter is het voor de oprichting van een vennootschap onder firma niet verplicht om een vennootschapscontract op te stellen. Hieronder lees je waarom het toch handig is om onderling een vennootschapscontract op te stellen.

Een vennootschapscontract en afspraken onderling

In een vennootschapscontract staan alle afspraken die onderling gemaakt worden of zijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan wie de vennoten zijn, wat zij inbrengen en hoe het behaalde resultaat verdeeld wordt. Het is handig om de volgende zaken op te nemen in een vennootschapscontract:

 • De verdeling van behaalde winst of verlies;
 • De aansprakelijkheid per vennoot;
 • De vertegenwoordiging van het bedrijf;
 • Wat te doen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of geschillen;
 • Inspanningsverplichtingen per vennoot;
 • Opvolging of overdracht bij overlijden van een vennoot: als één van de vennoten stopt of overlijdt, stopt de VOF met bestaan. Wil je dat de VOF wel blijft bestaan dan kun je dit regelen in een overnamebeding waarbij je verder gaat met een ander vennoot. Daarnaast is het mogelijk om de VOF over te zetten in een eenmanszaak;
 • Tekenbevoegdheid per vennoot.

Vervolgens kun je het contract met een advocaat, accountant of jurist doornemen en vast laten leggen bij een notaris.

Aansprakelijkheid binnen een vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma is een ondernemingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat alle vennoten met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de VOF. Dit betekent dus ook dat je aansprakelijk bent voor de acties van jouw vennoot, tenzij deze buiten zijn of haar bevoegdheden heeft gehandeld en dit duidelijk is vastgelegd in een vennootschapscontract.
Een vennootschap onder firma bestaat vaak alleen uit natuurlijke personen. Bij een natuurlijk persoon wordt geen onderscheid gemaakt tussen zakelijk en privé vermogen. Dit betekent dat de natuurlijke personen privé aansprakelijk zijn voor schulden van de VOF.
Als het gewenst is om privé vermogen te scheiden van zakelijk vermogen, is het verstandig om de opties voor een ondernemingsvorm met een rechtspersoonlijkheid onder de loep te nemen. Hierbij ben je in veel gevallen niet privé aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld met een besloten vennootschap.

Belasting bij een vennootschap onder firma

Bij een vennootschap onder firma zijn de volgende vormen van belasting van toepassing:

 • Omzetbelasting: ook wel bekend als de BTW. Het tarief dat gehanteerd wordt is afhankelijk van de geleverde goederen of diensten.
 • Inkomstenbelasting: over de winst van de onderneming moet tot 49,5% belasting worden betaald. Elke vennoot betaalt belasting over zijn of haar deel. De aangifte inkomstenbelasting moet jaarlijks gedaan worden rond april.
 • Loonbelastingen: wanneer er personeel in dienst is moet de VOF loonbelasting betalen.
 • Inkomensafhankelijke bijdrage: dit maakt deel uit van de zorgverzekeringswet, deze wet bestaat uit twee delen; de basispremie en de inkomensafhankelijke bijdrage. Het maximum bedrag is € 3.283 (2022).
 • De opgaaf intracommunautaire prestatie (ICP). Dit is van toepassing wanneer je diensten of goederen levert aan een afnemer in een ander EU-land.

Regelingen en aftrekposten bij een VOF

Tot slot kun je bij een vennootschap onder firma ook gebruik maken van een aantal regelingen en aftrekposten. Het gaat hierbij in ieder geval om onderstaande regelingen en aftrekposten.

Ondernemersaftrek bij een VOF:

 • Zelfstandigenaftrek: dit is in 2022 € 6.310 en geldt voor alle ondernemers met een eenmanszaak die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
 • Startersaftrek: in de eerste vijf jaar van jouw onderneming mag je drie maal de startersaftrek toepassen van € 2.123.
 • Meewerkaftrek: een aftrekpost van maximaal 4% van de winst afhankelijk van het aantal uren dat jouw fiscale partner meewerkt.
 • Stakingsaftrek: indien je de gehele onderneming staakt heb je recht op maximaal € 3.630 aftrek.

Overige aftrekposten bij een VOF:

 • MKB-winstvrijstelling: deze vrijstelling bedraagt 14% van de winst na vermindering van de Ondernemersaftrek posten.
 • WBSO – Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk: maximaal € 13.360 per kalenderjaar indien jouw onderneming hiervoor in aanmerking komt. Zie de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie hierover.
 • Investeringsaftrek: er kan geld worden afgetrokken van de winst indien je kunt aantonen dat het om een investering gaat ter bevordering van uw onderneming.

Wil je meer weten over belastingen en de vennootschap onder firma of heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen over de oprichting van een vennootschap onder firma?

Neem dan direct contact met ons op.